شرکت
محصولات
فشار عمودی فیلتر برگ
فشار افقی برگ فیلتر
سانتریفیوژ تنگ افقی
دیسک نفت جدا
سانتریفیوژ روغن جدا کننده آب
کرم شیر جداکننده ماشین
فیلتر کیسه صنعتی