شرکت
محصولات
فشار عمودی فیلتر برگ
فشار افقی برگ فیلتر
سانتریفیوژ تنگ افقی
دیسک نفت جدا
سانتریفیوژ روغن جدا کننده آب
کرم شیر جداکننده ماشین
جدا کننده نفت صنعتی
نشاسته جدا
جداکننده گریز از مرکز فیلتر
فیلتر کیسه صنعتی
پمپ های گریز از مرکز انتقال